ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE–JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE–JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice–Jastrzębie na odc. w km od 43+420 do km 45+800 zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę; 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.23.32.22-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; 45.23.10.00-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45.31.61.10-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmie swym zakresem odcinek długości około 2,38 km. Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branżę drogową z odwodnieniem, a w szczególności: a) budowę drogi wojewódzkiej, b) budowę ścieżek pieszo-rowerowych, c) budowę chodników, d) budowę oświetlenia ulicznego, e) budowę odwodnienia drogi, f) regulacja rowów przydrożnych, g) budowę przepustu pod drogą wojewódzka zakończonego komorami kanalizacyjnymi, h) przebudowę skrzyżowania z drogą gminną 100145, Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną