Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w pasie drogi krajowej nr 46 (46+588) w m. Wójcice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w pasie drogi krajowej nr 46 (46+588) w m. Wójcice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w pasie drogi krajowej nr 46 (46+588) w m. Wójcice. Zakres robót budowlanych: - ustawienie tymczasowej organizacji ruchu , - rozbiórka nawierzchni bitumicznej , - zabezpieczenie kabla teletechnicznego , - wbicie ścian szczelnych , - wykonanie wykopu , - rozbiórka konstrukcji istniejącego przepustu , - wykonanie posadowienia nowego przepustu , - montaż konstrukcji przepustu , - wykonanie ścian czołowych , - wykonanie zasypki konstrukcji , - ułożenie podbudowy i nawierzchni drogi , - wykonanie umocnień wylotu , - wykonanie kanału technologicznego , - montaż barier energochłonnych . Parametry przepustu: - długość przepustu – 17,2 m - światło przepustu – 800 mm - kąt skrzyżowania – 90,0 stopni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną