Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy W zakres zamówienia wchodzą: Roboty : a) ścinka poboczy gruntowych, b) uzupełnienie nasypów i skarp, wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach, uzupełnienie i profilowanie poboczy, ścinka zawyżonych poboczy, c) odtworzenie ( odmulenie ) istniejących rowów, d) remont nawierzchni chodników, e) wymiana i regulacja wysokościowa krawężników, f) wymiana obrzeży, g) remont ścieków, h) regulacja i wymiana wpustów odwadniających kanalizacji deszczowej, wymiana włazów studni rewizyjnych, i) regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych i studni rewizyjnych, j) remont przepustów pod zjazdami, k) remont ścianek czołowych, l) wykonanie nawierzchni tłuczniowej, ł) odmulenie przepustów, Usługi: m) oczyszczenie kanalizacji deszczowej, n) oczyszczenie separatorów, o) czyszczenie studni rewizyjnych, kratek kanalizacji deszczowej i przykanalików, itp. p) mycie znaków drogowych, pachołków, pylonów, poręczy, barier ochronnych, itp. Dostawy: r) dostawa włazów kanalizacji deszczowych s) dostawa wpustów ulicznych i ścieków liniowych oraz inne, nieskomplikowane roboty i usługi (rozliczane wg stawki roboczogodziny, stawki maszyno-godziny koparko-ładowarki i godziny pracy samochodu o ładowności do 7,5 Mg), których nie można było przewidzieć, a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia. W ramach zamówienia, oprócz ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do: - opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót, - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania zamówienia, - zabezpieczenie terenu w obszarze pasa drogowego w obrębie wymaganych prac, wynikające z zapewnienia brd i przepisów BHP. Przy realizacji niniejszego zamówienia wymagany jest udział osoby pełniącej funkcję: Kierownika Robót posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i minimum 36 miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy dla branży drogowej. Zamawiający, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie czyszczenia separatorów ze względu na obowiązek posiadania stosownego wpisu do BDO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną