Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie do 31.12.2020 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie do 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu. W zakres zamówienia wchodzą: Roboty: a) ścinkę poboczy gruntowych, b) uzupełnienie nasypów i skarp, wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach, uzupełnienie i profilowanie poboczy, ścinka zawyżonych poboczy, c) odtworzenie (odmulenie) istniejących rowów , d) remont nawierzchni chodników, e) wymiana i regulacja wysokościowa krawężników, f) wymiana obrzeży, g) remont ścieków, h) regulacja i wymiana wpustów odwadniających kanalizacji deszczowej, wymiana włazów studni rewizyjnych, i) regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych i studni rewizyjnych, j) remont przepustów pod zjazdami, k) remont ścianek czołowych, l) wykonanie nawierzchni tłuczniowej ł) roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych różnych nawierzchni i innych Usługi: m) odmulenie przepustów pod zjazdami, n) oczyszczenie kanalizacji deszczowej, o) oczyszczenie separatorów, p) czyszczenie studni rewizyjnych, wpustów kanalizacji deszczowej, przykanalików, itp. r) mycie znaków drogowych, pachołków, pylonów, poręczy, barier ochronnych, itp. Dostawy: s) dostawa włazów kanalizacji deszczowych t) dostawa wpustów ulicznych i ścieków liniowych oraz inne, nieskomplikowane roboty i usługi (rozliczane wg stawki roboczogodziny, stawki maszyno-godziny koparko-ładowarki i godziny pracy samochodu o ładowności do 7,5 Mg), których nie można było przewidzieć, a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do: - opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót, - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót, - zabezpieczenie terenu w obszarze pasa drogowego w obrębie wymaganych prac, wynikające z zapewnienia brd i przepisów BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną