Roboty rozbiórkowe – 3 zadania częściowe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty rozbiórkowe – 3 zadania częściowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty rozbiórkowe – 3 zadania częściowe. Zadanie częściowe nr 1: Rozbiórka budynku gospodarczego i stodoły nr inw. 108/001366* na działce nr 115/2 w Mikolinie, gm. Lewin Brzeski, powiat brzeski woj. opolskie. (rozbiórka obiektów do fundamentów). Zadanie częściowe nr 2: Rozbiórka budynku cielętnika nr nw. 82_182a na działce nr 7/4 obr. Pszczonki gm. Byczyna, powiat kluczborski, woj. opolskie. (rozbiórka obiektu włącznie z fundamentami). Zadanie częściowe nr 3: Rozbiórka budynku szopy na nawozy nr inw. 18/1/2 na działce nr 15 obr. Stary Ujazd, gm. Ujazd, powiat strzelecki, woj. opolskie. (rozbiórka obiektu do wysokości fundamentów). 1. Do zadań wykonawcy należy również wykonanie inwentaryzacji geodezyjno – kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zaistniałych zmian w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym. (Wystarczającym jest zgłoszenie tj. złożenie dokumentacji geodezyjnej do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie, w terminie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru robót okazania zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie, o którym mowa powyżej). 2. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających w szczególności azbest lub papę asfaltową musi odbywać się przy użyciu środków transportu przystosowanych do transportu takich odpadów z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 (tj. Dz.U. 2019 poz. 382). Wykonawca przekaże odpady na składowisko uprawnione do przyjmowania tego typu odpadów, które potwierdzi przyjęcie odpadów na karcie przekazania odpadów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819). 3. Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 4. Wykonawca we własnym zakresie utrzyma należyte oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 5. Dołączony do SIWZ przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę ceny oferty. 6. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w dokumentacji, złożenie pisemnego zapytania. 7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas wizji lokalnej konieczności wykonania prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty, zaleca się przed złożeniem oferty do pisemnego zapytania złożonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj w szczególności.: czynności fizyczne związane z rozbiórką wykonywane przez robotników budowlanych. 2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia do momentu zgłoszenia ich Zamawiającemu do odbioru. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt 1 nin. ustępu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 7 do siwz. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XVII ust. 17.5. siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną