Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 Luboszyckiej 7, Ozimskiej 75 i 75a, Prószkowskiej 76, Sosnkowskiego 31 w Opolu

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 Luboszyckiej 7, Ozimskiej 75 i 75a, Prószkowskiej 76, Sosnkowskiego 31 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 Luboszyckiej 7, Ozimskiej 75 i 75a, Prószkowskiej 76, Sosnkowskiego 31 w Opolu z podziałem na: 1) ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE 2) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE 1 3) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE 2 4) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE 3 Zamawiający gwarantuje zlecenie wykonania zamówienia gwarantowanego a opcjonalnie może zlecić wykonanie zamówień opcjonalnych 1 i/lub 2, i/lub 3. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania zamówienia opcjonalnego. Zamówienie opcjonalne uruchomione będzie odrębnym zleceniem w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa składająca się z przedmiarów robót i opisu robót zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną