Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
  REGON: 16022131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie nieruchomości położonej na działkach: nr 201/1 i nr 201/17 obręb ewidencyjny Góra Świętej Anny, gmina Leśnica, powiat strzelecki, województwo opolskie. Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem m.in.: - robót przygotowawczych związanych z wykuciem z muru stopni schodowych kamiennych lub żelbetowych, rozbiórki krawężników - nawierzchni i schodów oraz ramp terenowych wraz z zachowaniem obeliska kamiennego - platformy widokowej. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: - zakup elementów do wykonania mikropali CFG, -wykonanie samowiercących mikropali poprzez odwiercenie otworu z jednoczesną iniekcją i montażem zbrojenia -elementy: stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo; ze stali nierdzewnej,kwasoodporne; kortenowe.; deski ; Systemowe rotule mocujące, elementy szklane - Malowanie lakierem. -Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poniżej gruntu - -ścieżek pieszych, o nawierzchni grysowej na śladzie istniejących w terenie wydeptanych ścieżek wraz z ich połączeniem ze ścieżkami już wykonanymi -kładki pieszej na grani, -schodów terenowych, -murów oporowych, -schodów stalowych wraz z balustradami o konstrukcji budowlanej umożliwiającej, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego, -obiektów małej architektury wraz umiejscowieniem tablic informacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną