Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej – część 2

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej – część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: przebudowa placu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową w Opolu. Zakres robót do wykonania: • roboty przygotowawcze; • roboty ziemne; • roboty rozbiórkowe; • wykonanie nawierzchni placu z płyt chodnikowych granitowych; • wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze, stoliki, słupki, stojaki na rowery) na terenie placu z płyt chodnikowych granitowych; • ukształtowanie terenu; • wykonanie nasadzeń, przesadzeń i zakładanie trawników wokół i na terenie placu z płyt chodnikowych granitowych; Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej: www.bip.um.opole.pl w formie plików do pobrania dokumentację techniczną oraz wzór umowy. UWAGA! Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę całego placu – zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku „Zakres robót”. Z zakresu zamówienia wyłącza się również „prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym”, tj. po ostatecznym odbiorze zadania przez Zamawiającego. Konserwacja urządzeń (ławek, koszy, stołów, stojaków rowerowych) w okresie gwarancji będzie w zakresie Wykonawcy zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną