Renowacja portalu wejściowego do budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (wraz z remontem drzwi, stopni wejściowych oraz murku ogrodzeniowego budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach)

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja portalu wejściowego do budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (wraz z remontem drzwi, stopni wejściowych oraz murku ogrodzeniowego budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Renowację portalu wejściowego do budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (wraz z remontem drzwi, stopni wejściowych oraz murku ogrodzeniowego budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach)”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem ewentualnej wizji lokalnej i stanu technicznego elementów budynku. 5. Z uwagi na szczególny charakter działalności Sądu Rejonowego w Głubczycach i wykonywanie prac w obiekcie użyteczności publicznej, prace tzw. „głośne”, tzn. zakłócające normalne funkcjonowanie pracy Sądu Rejonowego w Głubczycach Wykonawca będzie wykonywał w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 15:30 – po zakończeniu godzin urzędowaniu Sądu Rejonowego w Głubczycach maksymalnie do godziny 18.30 lub w wyjątkowych wpadkach w dni, które są dla Sądu Rejonowego w Głubczycach dniami wolnymi od pracy. Dokładny termin (dzień, godzinę) tych prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną