Renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45081 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 774 544 738 , fax. 774 545 416
 • Data zamieszczenia: 2018-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki
  ul. Piastowska
  45081 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 544 738, fax. 774 545 416
  REGON: 53163229800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wbp.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na renowacji murów zewnętrznych Zamku w Rogowie Opolskim, w ramach Projektu pod nazwą: „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”, tj.: 1) Odwodnienie terenu: a) wykonanie drenażu; b) udrożnienie, uszczelnienie i wymiana uszkodzonych fragmentów kanalizacji deszczowej; c) naprawa utwardzeń; 2) Naprawa elewacji: a) wymiana silnie zawilgoconych i uszkodzonych tynków na renowacyjne; b) naprawa pozostałych tynków; c) malowanie i hydrofobizacja elewacji; d) czyszczenie i malowanie wraz z lakierowaniem stolarki okiennej; 3) Naprawa elementów wewnętrznych: a) wymiana silnie zawilgoconych i uszkodzonych tynków wewnętrznych na renowacyjne; b) naprawa istniejących tynków wewnętrznych; c) malowanie i hydrofobizacja tynków wewnętrznych; d) naprawa stropu piwnicy (pod zdrojem) z odtworzeniem izolacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w tym przedmiar robót – stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną