Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap V

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap V. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie renowacji i modernizacji stolarki okiennej na elewacja od strony ulicy Piastowskiej w ilości: 219 sztuk okien skrzynkowych, zgodnie z wykazem okien, stanowiącym załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: a) zdemontowanie skrzydeł okiennych; b) zabezpieczenie wnęk okiennych; c) rozszklenie skrzydeł; d) zdemontowanie okuć; e) pogłębienie felców; f) usunięcie powłok malarskich; g) przeszlifowanie; h) renowacje narożników; i) piórkowanie; j) wymiana okapników na nowe dębowe lub ich renowacja; k) dopasowanie istniejących skrzydeł okiennych do ościeżnic; l) wymiana uszkodzonych elementów okuć okiennych; m) flekowanie i wymiana elementów zagnitych lub uszkodzonych; n) uszczelnienie metodą rowkową; o) uzupełnienie okitowania (sylikonem); p) gruntowanie impregnatem i malowanie okien; q) szklenie; r) uszczelnienie; s) renowacja/uzupełnienie istniejących elementów mechanizmu ograniczenia otwarcia okna (trójkąt i grzebień); t) renowacja istniejących klamek lub uzupełnienie brakujących klamek; oraz zabezpieczenie miejsca pracy, a także dróg przejścia i dróg przejazdowych po których poruszają się ludzie i samochody, jeżeli kolidują z miejscem wykonywania robót, w szczególności zabezpieczenie przejazdu na parking (wykonanie zadaszenia). 2. Przedmiotowe prace będą wykonywane w oparciu o: 1) Pozwolenie budowlane - Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr 333/19 z dnia 18.04.2019 r. 2) Pozwolenie nr 301/N/2019 r. z dnia 11.04.2019 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - budynek urzędu wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Opolskiego. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską LINEAPROJEKT, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 44/5, 45-524 Opole, w tym: 1) projekt wykonawczy - Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) zestawienie stolarki przeznaczonej do renowacji – Załącznik nr 2a do SIWZ, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 3 do SIWZ, 4) przedmiar robót - Załącznik nr 4 do SIWZ, który stanowi jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy, podczas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną