Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją i oznakowaniem. Realizacja robót na polecenie Zamawiającego, przy czym Zamawiający każdorazowo określa zakres robót, miejsce, terminy realizacji i ich przybliżoną wartość. Zakres prac : a) wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - farbą nakładaną na mokro, b) wykonanie oznakowania grubowarstwowego - masą chemoutwardzalną na zimno, c) usuwanie zbędnego oznakowania cienko i grubowarstwowego (poprzez frezowanie, śrutowanie, zamalowywanie - metoda usunięcia każdorazowo musi zostać uzgodniona z Zamawiającym), d) montaż punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych i wielokierunkowych, e) wykonanie oznakowania tymczasowego taśmą żółtą odblaskową na podkładzie aluminiowym, f) wykonanie piktogramów z masy termoplastycznej. Uwagi do sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty konieczne do całkowitego, bezbłędnego, bezusterkowego wykonania całości przedmiotu zamówienia w tym koszty materiałów, sprzętu robocizny, oraz koszty ogólne i zysk łącznie z pracami przygotowawczymi, tymczasowymi, uzyskanie zezwoleń, opłat itp. w szczególności zgodnie z Wykazem cen, STWIORB, SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, jak również zgodnie z warunkami lokalnymi terenu budowy oraz wzorem umowy. 2. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w kosztorysie ofertowym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz warunków realizacji ustalonych w SIWZ, oraz załącznikach do SIWZ. Warunki dla wykonawcy: (1) Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. (2) Wykonawca musi liczyć się z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy dużym natężeniu ruchu. (3) Wykonawca będzie zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji robót wynikających z doraźnych decyzji Zamawiającego. (4) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany będzie do opracowania i zatwierdzenia stosownego projektu oznakowania ruchu na czas prowadzenia robót. (5) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. (6) Wszelkie roboty winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i STWiORB. W przypadku robót ingerujących w urządzenia obce, roboty te muszą być wykonywane przy udziale właścicieli tych urządzeń. (7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania robót. (8) Wbudowane materiały będące własnością wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności (9) Wykonawca winien zapewnić kontrole jakości robót i materiałów oraz przekazać zamawiającemu deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy robotach zanikających oraz przy odbiorze całości robót. (10) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić zlecone roboty z należytą starannością z zachowaniem procesu technologicznego. (11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. (12) Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp., przy czym materiał z rozbiórki oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp. - nadający się do ponownego wbudowania – w ilości każdorazowo uzgadnianej z inspektorem nadzoru, przewiezie do magazynu Zamawiającego przy ul. Wschodniej w Opolu. (13) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórca odpadów. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń. zm.), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy. (14) Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych, rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych i żeliwnych i innych przeznaczonych do ponownego wbudowania na placu budowy) oraz pofrezowe (za wyjątkiem zagospodarowanych przez inspektora nadzoru), które wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosi wykonawca. (15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami umowy. (16) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. Znaki do ochrony wskaże geodeta Zamawiającego. (17) Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji swoich urządzeń i pracowników znakiem firmowym. Uwagi dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji umowy dysponował zapleczem laboratoryjnym niezbędnym do przeprowadzania badań wynikających ze Specyfikacji Technicznych. 2. Do kalkulacji wykonania 1m2 oznakowania poziomego należy przyjąć następujące grubości: - oznakowanie cienkowarstwowe farbą na mokro - 0,8 mm - oznakowanie grubowarstwowe gładkie masą chemoutwardzalną - 2,5 mm - oznakowanie grubowarstwowe strukturalne masą chemoutwardzalną - 4,0 mm 3. Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zadania nas stępującym sprzętem: - malowarka samojezdna z ciśnieniowym podawaniem farb - szt. 2 - układarka masy chemoutwardzalnej - szt. 1 - szczotka mechaniczna doczepna - szt. 1 4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 5. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 7. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 9. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 10. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 11. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 12. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 13. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 14. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 15. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 16. Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 17. Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : - o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, ponadto muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Roboty branży drogowej (roboty związane z malowaniem oznakowania poziomego). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. 19. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 20. Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować osobami: Kierownik robót branży drogowej – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną