Remont posadzek w garażach JRG

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska
 • Telefon/fax: tel. 774 002 002 , fax. 774 002 031
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Głogowska 24
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 002 002, fax. 774 002 031
  REGON: 53141957000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont posadzek w garażach JRG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont posadzek w garażach JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 1 z przeznaczeniem na garażowanie ciężarowych samochodów pożarniczych. Zakres robót przewidzianych do wykonania : 1. Roboty budowlane. - wykucie z posadzki stalowych elementów krat i kanałów, - mechaniczna rozbiórka wszystkich warstw posadzki do warstwy podbudowy, - wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, - zasypanie częściowe gruzem istniejących kanałów nawiewnych, - wykonanie zagęszczonej podbudowy w miejscu kanałów nawiewnych, - wykonanie jednolitej podbudowy na całej powierzchni posadzki, - wykonanie warstwy z betonu podkładowego min. 10 cm, - wykonanie izolacji 1 x z folii, - wykonanie posadzki betonowej zbrojonej zatartej na gładko z wyrobieniem spadków jak na załączonym schemacie, - powierzchniowe wzmocnienie i impregnacja wykonanej posadzki, - malowanie pasów postojowych farba drogową, - zakup i montaż 2 szt. poduszek amortyzacyjnych na ześlizgach pożarowych wg uzgodnień z Zamawiającym. 2. Roboty instalacyjne. - demontaż istniejących kratek ściekowych w posadzce i kanałach nawiewnych, - wykonanie przedłużek pionowych odwodnieni w kanałach nawiewnych do poziomu nowej instalacji odwadniającej, - założenie odwodnieni liniowych miejsc postojowych w garażu klasy D 400 wg załączonego schematu, - wykonanie nowej instalacji odwodnienia wg schematu i podłączenie do istniejących wpustów podłogowych w kanałach (po przedłużeniu ich w pionie). Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45430000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną