REMONT POMIESZCZEŃ OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W OPOLU-I PIĘTRO BUD B

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Budowlanych
 • Telefon/fax: tel. 77 420-70-01 , fax. 77 420-70-80
 • Data zamieszczenia: 2019-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
  ul. Budowlanych 1
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 420-70-01, fax. 77 420-70-80
  REGON: 17369200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kwpspopole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W OPOLU-I PIĘTRO BUD B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń Ośrodka szkolenia KW PSP w Opolu- I piętro bud B ” W zakresie prac budowlanych:•prace przygotowawcze i wyburzeniowe,•Wykonanie nowych ścian działowych,•Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych,•Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett,•Montaż stolarki drzwiowej.W zakresie części elektrycznej: Zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.• Prace przygotowawcze i demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,• Wykonanie przepustów kablowych,•Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej,• Poprowadzenie okablowania •Wykonanie instalacji oświetleniowej •Wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego•Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej•Dokumentacja Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać wymagane pomiary i próby, z których należy sporządzić protokoły. Elementami dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu są co najmniej: Dla części elektrycznej• protokoły z pomiarów skuteczności zerowania• protokoły z pomiarów rezystancji izolacji• protokoły z pomiarów rezystancji uziemień•schematy jednokreskowe instalacji • schematy elektryczne rozdzielnic • rysunki rozmieszczenia elementów w rozdzielnicach Dla części teletechnicznej:•schemat sieci strukturalnej•rzut piętra z naniesionymi punktami logicznymi•opis rozszycia okablowania na PatchPanelach• schematy instalacji sterowania • badaniami sieci w zakresie prawidłowości podłączenia par• badaniami sieci w zakresie ciągłości łącza• badaniami sieci w zakresie zwarcia między dwoma lub większą liczbą przewodów w skrętce • badaniami sieci w zakresie skrzyżowania par• badaniami sieci w zakresie odwrócenia par• badaniami sieci w zakresie przesłuchów między parami (NEXT) • zakres badań sieci może zostać (po aprobacie Zamawiającego) minimalnie zmodyfikowany, np. poprzez przeprowadzenie pomiarów parametrów torów transmisyjnych miernikiem kwalifikowanym do przeprowadzania testów sieci kat. 6. Raport z takich skumulowanych pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. • Typ urządzeń pomiarowych oraz datę homologacji urządzeń należy zawrzeć w dokumentacji z badań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną