Remont pokrycia dachowego – budynek „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
  REGON: 000093131
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego – budynek „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remoncie pokrycia dachowego – budynek „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do siwz dokumentacja składająca się z: - Przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do siwz. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, będącym w załączniku nr 5 do siwz. Roboty będą odbywać się w czynnym obiekcie. Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców (ubiegający się o zamówienie publiczne) dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia wszystkich warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną