Remont jezdni drogi krajowej nr 94 na odc. Karczów – Opole od km 172+040 do km 172+600

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont jezdni drogi krajowej nr 94 na odc. Karczów – Opole od km 172+040 do km 172+600
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont jezdni drogi krajowej nr 94 na odc. Karczów – Opole od km 172+040 do km 172+600 W zakres zamówienia wchodzą Roboty budowlane polegające na: 1) rozbiórce warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, warstwy wyrównawczej), 2) oczyszczeniu i skropieniu warstw, 3) wykonaniu nowych warstw bitumicznych (warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), w tym uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem na obiekcie mostowym taśmą bitumiczną, 4) ułożeniu statki wzmacniającej nawierzchnię, 5) robotach brukarskich: - regulacji krawężników kamiennych (w tym wymiana 30% uszkodzonych krawężników), - regulacji obrzeży kamiennych o wymiarach 100x6x20cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (z wymianą uszkodzonych obrzeży do 30%); - remoncie (rozbiórce i powtórnym ułożeniu) nawierzchni z kostki betonowej, na opasce zewnętrznej ronda, na podsypce cem-piaskowej (z wymianą uszkodzonych kostek betonowych do 10%) z mieszanki z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 30 cm; - remoncie (rozbiórce i powtórnym ułożeniu) nawierzchni z kostki kamiennej gr. 15 – 20 cm, na opasce wewnętrznej ronda, na podbudowie betonowej gr. 20 cm z betonu klasy C20/35 6) wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z odtworzeniem punktu referencyjnego; 7) regulacji (uzupełnieniu) poboczy destruktem asfaltowym na szer. 1,0 m, średnią grubość do 10,0 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną