Remont i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2019-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a” 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w nieczynnym obiekcie w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3–3a. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: - rozbiórkę starych posadzek i okładzin ściennych wraz z wykonaniem pokładów i izolacji; - niezbędne rozbiórki wykucia i przebicia ścian i stropów; - demontaż i wykonanie nowej instalacji co.; - roboty tynkarskie np.: naprawy tynków istniejących ścian, wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi, wykonanie nowych okładzin ściennych, obudów z płyt gipsowo-kartonowych itp.; - wykonanie nowych ścian wewnętrznych; - wykonanie nowych posadzek; - demontaże i rozbiórki oraz wykonanie nowych instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem; - demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, logicznych i telefonicznych (wraz z osprzętem); - demontaż i wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych instalacji antywłamaniowej, antynapadowej, kontroli dostępu, telewizji dozorowej itp.; - wykonanie niezbędnych wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach; - demontaż wymiana stolarki drzwiowej oraz konserwacja stolarki zabytkowej; - wykonanie komunikacji pomiędzy budynkami; - wykonanie niezbędnych elementów i instalacji przeciwpożarowych w celu dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; - roboty malarskie; - inne elementy nie wymienione niezbędne do wykonania remontu i przebudowy budynków uzgodnione z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną