Remont elewacji w części budynku C

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-073 Opole, ul. Torowa
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4231675 , fax. 0-77 4231677
 • Data zamieszczenia: 2018-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  ul. Torowa 7
  45-073 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4231675, fax. 0-77 4231677
  REGON: 16005610800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji w części budynku C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Częściowy remont elewacji z dociepleniem w budynku C, w tym m.in.: 1) rozstawienie rusztowań, 2) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp. 3) czyszczenie powierzchni metodą bezinwazyjną, 4) dezynfekcja ścian, 5) wykonanie ocieplenia budynku, 6) wykonanie tynków (elewacji), 7) wykonanie cokołów, 8) wywóz i utylizacja gruzu. Ocieplenie budynku zgodnie z audytem energetycznym: - Ściany parteru, 1, 2, i 3 piętra – 11 cm styropianu (ƛ = 0,033 W/mK), - Filary na całej wysokości budynku – 10 cm styropianu (ƛ = 0,033 W/mK), - Stropodach nad częścią wysoka budynku – 20 cm wełny mineralnej (ƛ = 0,052 W/mK), - Stropodach nad częścią niską budynku – 18 cm wełny mineralnej (ƛ = 0,052 W/mK), - Okna – U = 1,5 W/m2K - Drzwi zewnętrzne – U = 2,4 W/m2K. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1)Zatwierdzona dokumentacja techniczna, 2) Roboty budowlane należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarem oraz specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną