REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki–Kup zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki–Kup. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) roboty w koronie drogi związane z konstrukcją w zakresie: – opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, – oznakowanie terenu budowy, – wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy, – mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, – mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych, – wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko, – wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, – wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – grubość po zagęszczeniu 25 cm, – mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC, – wykonanie podbudowy z AC22P – grubość po zagęszczeniu 10 cm, – wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu asfaltowego grubości 15 cm, – ręczne ścinanie i karczowanie zagajników wraz z rozdrobnieniem gałęzi na miejscu za pomocą rębaka, – wykonanie mechanicznej ścinki i umocnienia poboczy tłuczniem kamiennym grubości 10 cm, – wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko (odmulenie rowów drogowych), – wykonanie oznakowania pionowego (słupki U-1a), – wykonania oznakowanie poziomego grubowarstwowego, – odnowienia przyczółków (ścian czołowych) przepustu, – wywiezienia gruzu z terenu rozbiórki, – uprzątnięcia terenu robót, b) roboty w koronie drogi związane z nawierzchnią jezdni w zakresie: – mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, – wykonanie warstwy wiążącej z AC16W – grubości 6 cm po zagęszczeniu, – ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S – grubości 4 cm po zagęszczeniu. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną