Remont drogi asfaltowej dojazdowej

Jednostka Wojskowa 2286 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2286
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-076 Opole, skr. poczt. 307
 • Telefon/fax: tel. 077 4523701 w. 050 , fax. 077 4523701 w. 800
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2286
  skr. poczt. 307 307
  45-076 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4523701 w. 050, fax. 077 4523701 w. 800
  REGON: 53096904400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi asfaltowej dojazdowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi asfaltowej dojazdowej. REMONT DROGI ASFALTOWEJ DOJAZDOWEJ Ogólnie zakres robót obejmuje: 1. Cięcie nawierzchni asfaltowych -575,40 m. 2. Frezowanie, kucie mechaniczne nawierzchni bitumicznej - 5 617,00m2. 3. Wywiezienie destruktu z terenu JW Nr 2286 - 224,68m3 4. Czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy - 5 617,00m2. 5. Wykonanie napraw cząstkowych ubytków i wyrw w nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych „na gorąco” – 5 617,00m2. 6. Zabezpieczenie bitumem łączeń z istniejącą nawierzchnią Szczegółowy zakres prac został opisany w Części III SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów źródłowych potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. z 2017 poz. 18). Inwestor nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu obcokrajowców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną