"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka budynku kotłowni przy ul. Alojzego Dambonia w Opolu (nr działki 1/1, 4/4 arkusz mapy 34, obręb ewidencyjny 0128 Szczepanowice, jednostka ewidencyjna Miasto Opole). Zakres prac obejmuje: - rozbiórkę istniejącego budynku kotłowni: obiekt w konstrukcji żelbetowej /słupy, wsporniki konstrukcji galerii w części technicznej oraz stropy i klatka schodowa w części socjalno-warsztatowej, fundamenty/, ściany zewnętrzne z cegły pełnej i silikatowej, dach jednospadowy z płyt panwiowych na belkach w konstrukcji żelbetowej, część dachu przykryta blachą fałdową, posadzki betonowe, stolarka okienna stalowa; - rozbiórkę ogrodzenia terenu z prefabrykowanych elementów żelbetowych (długość 44,0 m, wysokość 2,0 m) oraz bramy stalowej z furtką (szerokość 6,0 m, wysokość 1,85m) od strony ul. Alojzego Dambonia; - wypełnienie miejsc po wykonaniu całkowitej rozbiórki obiektu i ogrodzenia gruzem pochodzącym z recyklingu do poziomu ok. 0,15m ÷(0,30max) poniżej otaczającego terenu; - oczyszczenie i uprządkowanie terenu z resztek gruzu i zanieczyszczeń; - doprowadzenie miejsce po rozbiórce do rzędnej +/- 0,00m czyli do poziomu otaczającego terenu warstwą tłucznia bazaltowego lub granitowego frakcji 0-31,5 mm; - wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko miejskie wraz z kosztem składowania; - usunięcie i utylizację zespołu blaszanych garaży znajdujących się w sąsiedztwie obiektu (garaże w konstrukcji stalowej obudowane blachą – 10 sztuk o wymiarach 5,0 m x 3,0 m i wysokości 2,2 m).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną