Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu.

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu z podziałem na: 1) ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE – wymiana okien w pomieszczeniach: - L 301 – 3 sztuki; - L 213 – 3 sztuki; - L 215 – 3 sztuki; - L 3 – 6 sztuk. 2) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE – wymiana okien w pomieszczeniach: - L 212 – 3 sztuki; - L 110 – 3 sztuki. Zamawiający gwarantuje zlecenie wykonania zamówienia gwarantowanego a nie gwarantuje zlecenia wykonania zamówienia opcjonalnego. Zamawiający może zlecić wykonanie zamówienia opcjonalnego, które uruchomione będzie odrębnym zleceniem w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa składająca się z przedmiarów robót, rysunków oraz opisu robót zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną