Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.12.2019)

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.12.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń znajdujących się w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Łączna powierzchnia do sprzątania została określona w załączniku nr 2a do SIWZ. Sprzątanie pomieszczeń będzie odbywało się z wykorzystaniem środków czystości, higieny i dezynfekcji Wykonawcy oraz urządzeń i narządzi posiadanych przez Wykonawcę. 2. Integralną częścią opisu całego przedmiotu zamówienia są: a) załącznik nr 2a do SIWZ – zestawienie powierzchni do sprzątania w obiektach PMWSZ w Opolu. b) załącznik nr 2b do SIWZ – ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. c) załącznik nr 2c do SIWZ – instrukcja czyszczenia i pielęgnacji podłogi w Sali gimnastycznej PMWSZ. 3. Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca wykonania usług oraz jego otoczenia w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu przyjazdu z Panem Zastępcą Kanclerza ds. technicznych i utrzymania infrastruktury – mgr Marek Przygoda pod nr telefonu kom. 602 300 809. Wykonawca sporządza ofertę na własny koszt i ryzyko. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających (nie dotyczy Koordynatora). Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 4.2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w pkt. 4.5.1. na podstawie umowy o pracę. 4.3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu pracowników skierowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia każdego z pracowników na temat stosunku pracy i jej zakresu bez informacji o wysokości wynagrodzenia wraz z uzyskaną od pracowników zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych pod rygorem niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przepisy art. 46 ust 5 pkt 3 ustawy stosuje się odpowiednio. 4.4. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 4.5.1. 4.5. W przypadku nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy. 4.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę będącą przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną