Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 51of, stanowiącego własność Gminy Opole.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 51of, stanowiącego własność Gminy Opole.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dociepleniem elewacji wschodniej (frontowej) budynku przy ul. 1 Maja 51of stanowiącego własność Gminy Opole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiaróu robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, b) projektu budowlanego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. c) UWAGA: Projekt obejmuje większy zakres robót, który zostaje wyłączony z niniejszego postępowania (umowy) i został zrealizowany lub będzie realizowany w późniejszym terminie. 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw producenta, norm, aprobat, specyfikacji i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów (nie powinny być gorsze od założeń projektowych), jakościowych, estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne. 4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia. 5. Na zakres robót objętych niniejszym zamówieniem składa się: a) docieplenie ściany wschodniej budynku, b) wymiana parapetów, c) docieplenie cokołu, d) wymiana rynny i rury spustowej, e) montaż daszku nad wejściem od podwórka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną