Przetarg nieograniczony na remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu, stanowiącego własność Gminy Opole, tj: a) wzmocnienie konstrukcji, b) naprawa i reprofilacja, c) izolacja stropu, d) wykonanie instalacji elektrycznej, e) wykonanie wentylacji mechanicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z: a) przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (oddzielnie branże ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna), b) ekspertyzy technicznej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 2b do SIWZ. 3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu stanowiącą załącznik nr 2c do SIWZ, z zastrzeżeniem, że termin wyznaczony w decyzji zostanie przesunięty zgodnie z warunkami przetargu do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną