Przetarg nieograniczony na remont i adaptację pomieszczeń oraz poddasza przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu na potrzeby Organizacji Pozarządowych.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na remont i adaptację pomieszczeń oraz poddasza przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu na potrzeby Organizacji Pozarządowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remont i adaptację pomieszczeń oraz poddasza przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu na potrzeby Organizacji Pozarządowych, tj: a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z pominięciem pozycji D1, DZ, oraz 01,02,03 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej b) Montaż nowych okien dachowych c) Remont posadzki z pominięciem pomieszczeń nr 103 i 104 d) Wykonanie ścianek działowych e) Tynki i malowanie f) Docieplenie dachu g) Wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej h) Wykonanie instalacji zimnej wody i c.w.u. i) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej j) Wykonanie instalacji co k) Wykonanie instalacji wentylacji l) Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych m) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego n) Instalacja oświetlenia awaryjnego o) Instalacja LAN p) Instalacja przeciwporażeniowa, połączeń wyrównawczych q) Ochrona przeciwprzepięciowa r) Tablica rozdzielcza s) Roboty elektryczne nie obejmują instalacji wewnętrznej linii zasilania. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (oddzielnie branże ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna), b) projektu budowlano-wykonawczego stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ. 3) Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem inwestycji oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 5) Na zakres robót składa się jedynie zakres wskazany ust. 1 oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje większy zakres ponieważ część robót została już wykonana. 6) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną