Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.14.2020)

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2020-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.14.2020)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PMWSZ w Opolu: 4.1.1. Zestaw komputerowy stacjonarny (do prac biurowych) – 1szt., Monitor 22” – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1. do SIWZ. 4.1.2. Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3. do SIWZ. 4.1.3. Switch 16 portowy – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3. do SIWZ. 4.1.4. Notebooki (Sekcja organizacyjno-prawna, Sekcja promocji) – 2szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.4. do SIWZ. 4.1.5. Akcesoria komputerowe: Dyski zewnętrzne – 5szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.5. do SIWZ. 4.1.6. Licencje oprogramowania MS Office 2019 – 3szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6. do SIWZ Zamówienie dla części 1.1.-1.5. obejmuje dostawę urządzeń, instalację oraz uruchomienie sprzętu w siedzibie Zamawiającego, a dla części nr 1.6. zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania. 4.3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.3.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia określonego w załączniku nr 1.1.-1.6. do SIWZ, zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami ewentualnego opakowania/rozpakowania/wywozu i utylizacji tych opakowań, a także transportu, przeniesienia, montażu, napraw gwarancyjnych, a także ewentualnego ubezpieczenia w tym m.in.: ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub ewentualnego wynajmu dodatkowego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 4.3.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, przysługującego Wykonawcy. 4.3.3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanych w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 4.3.4. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 4.3.5. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załącznikach nr 1.1.-1.6. do SIWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, administracyjnych oraz naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów minimalnych określonych w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką Uczelni. 4.3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 1.1.-1.6. do SIWZ (odpowiednio do części). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników: a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych oraz notebooków) - za pomocą testu PassMark - CPU Mark publikowany na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php b) w przypadku procesorów graficznych (do komputerów stacjonarnych oraz notebooków): - za pomocą testu PassMark G3D Rating publikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 4.3.7. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający, stosując art. 83 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, złoży wniosek do organu nadzorującego Zamawiającego o potwierdzenie zamówienia ze stawką 0% VAT dla kwalifikujących się do tego pozycji z przedmiotu zamówienia. 4.3.8. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną