Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudową objęty zostanie budynek jednokondygnacyjny (parterowy) niepodpiwniczony w planie o kształcie prostokąta. Budynek posiada dwuspadowy dach o kącie nachylenia 40 stopni, podstawowe parametry oraz geometria dachu po przebudowie nie ulegnie zmianie. Bryła budynku po przebudowie również nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegną w bardzo nieznacznym stopniu wymiary budynku w planie oraz po wysokości, co będzie wynikiem wykonania robót elewacyjnych i wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem. W budynku strażnicy wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, wraz z nową rozdzielnicą główną zasilaną z istniejącego przyłącza na zewnątrz budynku. Strażnica obecnie jest połączona z budynkiem stacji transformatorowej bezpośrednio przylegającym do budynku strażnicy. Zakresem robót budowlanych objęty jest jedynie budynek strażnicy. Teren zagospodarowania pozostaje bez zmian. Teren naruszony w trakcie robót wokół budynku, otworzyć należy do stanu istniejącego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną