Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w tym m.in.: a) budowa zbiornika retencyjnego oraz rurociągu na rowie melioracji szczegółowej Ia w Opolu przy ul. Wspólnej, b) Przebudowa i konserwacja rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej. Uporządkowanie gospodarki wód deszczowych i roztopowych poprzez konserwację i przebudowę rowów I, Ia i Ib oraz budowę zbiornika retencyjnego, w celu odciążenia potoku Ryjec, poprzez opóźnienie odpływu wód ze zlewni. Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami pomocniczymi opracowanymi przez biuro projektowe Domel inż. Iwona Dołżycka, ul. Sokolnicka 3, 49-120 Dąbrowa Niemodlińska k/Opola Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy: a) lokalizacja budowy: Zachodnia część miasta Opola w dzielnicy Półwieś i Szczepanowice, między ulicami Zbożową (od strony wschodniej) i Wspólną (od strony północnej) oraz potokiem Ryjec i terenami ogródków działkowych (od południowego zachodu), b) rodzaj prac m.in.: roboty z zakresu inżynierii wodnej, roboty rozbiórkowe, roboty inżynierskie mostowe, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektroenergetycznej oraz drogowej. Zakres rzeczowy zawiera m.in.: - budowa zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią oraz rurociągu na rowie melioracji szczegółowej Ia, - rozbiórka, konserwacja i przebudowa przepustów na rowach I, Ia oraz Ib, - przebudowa i konserwacja rowów I, Ia, Ib, - zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia robót budowlanych, - wycinka drzew i krzewów kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu, - przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej), - budowa ogrodzenia, bramy, furtki, - przebudowa pasa drogowego dróg wewnętrznych (ul. Wspólna – boczna, ul. bez nazwy nr 1, ul. bez nazwy nr 2). Pełny opis zamówienia zawierają zapisy SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępne na stronie www.bip.um.opole.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną