Przebudowa pomieszczeń i części instalacji szpitala, wykonanie projektu budowlanego

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego
 • Telefon/fax: tel. 261 62 60 61;261 62 51 29 , fax. 261 62 60 51
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Wróblewskiego 46
  45-759 Opole, woj. opolskie
  tel. 261 62 60 61;261 62 51 29, fax. 261 62 60 51
  REGON: 53156361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.116szpital.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń i części instalacji szpitala, wykonanie projektu budowlanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń i części instalacji szpitala, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 7 do siwz, z podziałem na 3 części – 3 Zadania. Prace budowlano - montażowe – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do siwz. Zadanie nr 1: Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: „Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Zakładu Rehabilitacji” oraz wymiana płyt chodnikowych betonowych na kostkę brukową z dostawą 4 (czterech) ławek parkowych i 2 (dwóch) stołów parkowych betonowych. Zadanie nr 2: Projekt budowlany dotyczący przebudowy budynku Klubu Skorpion na potrzeby Przychodni AOS, POZ oraz Apteki Szpitalnej Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy budynku Klubu Skorpion na potrzeby Przychodni POZ oraz Apteki Szpitalnej. Zadanie nr 3: Modernizacja części wewnętrznej sieci wodociągowej wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej i zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji podziemnej Specyfikacja częściowej modernizacji wewnętrznej sieci wodociągowej - demontaż drzwi wejściowych i poszerzenie otworów drzwiowych, - wniesienie do pomieszczenia i posadowienie zbiorników wody (3x5000l), - montaż rurociągów i armatury zasilającej zbiorniki, - próby ciśnieniowe i płukanie układu, - wykonanie izolacji termicznej, - sprawdzenie i regulacja działania instalacji, - przymurowanie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi, - malowanie ścian i naprawa elewacji zewnętrznej. Roboty dotyczące stolarki oraz ingerencji w instalację hydrantową należy wykonać wyłącznie w porozumieniu z firmą inż Jan Dudzik, Opole, ul. Katowicka 67b, ze względu na wykonaną przez firmę Dudzik prac polegających na dostosowaniu szpitala do przepisów ppoż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną