Przebudowa ogrodzenia terenu II Kampusu Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ogrodzenia terenu II Kampusu Politechniki Opolskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogrodzenia terenu II Kampusu Politechniki Opolskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa składająca się z przedmiarów robót i opisu robót zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, wymaganiom technologiczno-materiałowym producentów materiałów oraz sztuce budowlanej, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi i normami właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną