Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych. 2. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 na dł. ok 46 m, - przebudowę obiektu mostowego, - umocnienie dna rzeki w obrębie obiektów, - wycinkę drzew, - wykonanie chodników po obu stronach obiektu. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną