Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby Technologicznej Pracowni Żywienia, w formule zaprojektuj – wybuduj

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby Technologicznej Pracowni Żywienia, w formule zaprojektuj – wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz wykonawczej robót budowlanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych i administracyjnosądowych pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w programie funkcjonalno–użytkowym oraz załączonej dokumentacji technicznej do SIWZ 1.1. Zakres opracowania obejmuje: 1.1.1. wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń istniejących budynków wg. potrzeb i na koszt Wykonawcy, 1.1.2. opracowanie wielobranżowego projektu budowlano oraz projektu wykonawczego wraz z technologią wykończenia wnętrz i dostaw (4 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG jeżeli wymaga pozwolenia na budowę ; (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG jeżeli jest wymagane tylko zgłoszenie robót), 1.1.3. opracowanie projektu technologii wykończenia wnętrz oraz wyposażenia(2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG), 1.1.4. opracowanie STWiOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF), 1.1.5. opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót ogólnobudowlanych (2 egz. w formie papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,), 1.1.6. wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej (3 egz. wersja edytowalna oraz papierowa) – po wykonaniu robót budowlanych, 1.1.7. zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez inspektorów p.poż, sanepidu i pip zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy, 1.2. Ww. dokumentację należy opracować zgodnie z: 1.2.1. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129) 1.2.2. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 1.2.3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065); 1.2.4. obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dn. 13.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) 2.Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia. 2.1. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót po opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano oraz projektu wykonawczego i projektu technologii wykończenia wnętrz oraz wyposażenia, do pozostałych robót może przystąpić po wydanej decyzji pozwolenia na budowę lub nie wniesienia zastrzeżeń do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 2.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń administracyjnych i administracyjno-sądowych leży po stronie Wykonawcy wraz z kosztami zakupu map i dziennika budowy jeżeli będzie wydane pozwolenie na budowę. 2.3. Pozostałe dostawy nie wchodzą w zakres Wykonawcy poza opisanymi w programie funkcjonalno –użytkowym. II. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia stanowiący przedmiot zamówienia. 2. Termin gwarancji ustala się na okres sześćdziesięciu [ 60 ] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną