Przebudowa infrastruktury informatycznej - etap VI oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych - etap VIII

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa infrastruktury informatycznej - etap VI oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych - etap VIII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa infrastruktury informatycznej - etap VI oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych – etap VIII. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę infrastruktury informatycznej - etap VI, w zakresie wykonania na korytarzu V piętra sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych oraz przebudowy oświetlenia wraz z pracami towarzyszącymi, co w dokumentacji projektowej opisano jako etap III część 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 2 do SIWZ, wykonana przez RK Projekt Rafał Królikowski z siedzibą: ul. Lekcyjna 95, 51-169 Wrocław, obejmująca: a) Projekt wykonawczy oznaczony jako etap III, część 1 (bez oświetlenia awaryjnego, pkt. 3.9.3) oraz projekt budowlany wraz z Pozwoleniem na budowę: decyzja Prezydenta Miasta Opola nr 132/16 z dnia 23.03.2016 r. oraz Pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 32/N/2016 z dnia 25.01.2016 r. - załącznik nr 2a do SIWZ, b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2b do SIWZ, c) Przedmiar robót - załącznik nr 2c do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy, podczas realizacji zadania. 2) Budowę zabezpieczeń przeciwpożarowych – etap VIII, w zakresie wykonania na korytarzu V piętra oświetlenia awaryjnego wraz z pracami towarzyszącymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do SIWZ, wykonana przez Autorską Pracownię Macieja Małachowicza z siedzibą: ul. Parafialna 16, 52-233 Wrocław, obejmująca: a) Projekt wykonawczy obejmujący wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz projekt budowlany wraz z Pozwoleniem na budowę: decyzja Prezydenta Miasta Opola nr 668/13 z dnia 09.10.2013 r. oraz Pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 205/N/2017 z dnia 16.03.2017 r. - załącznik nr 3a do SIWZ, b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 3b do SIWZ, c) Przedmiar robót - załącznik nr 3c do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy, podczas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną