Przebudowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (W ramach budowy szybu windowego z montażem windy osobowej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1)

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (W ramach budowy szybu windowego z montażem windy osobowej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Przebudowę i budowę budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (W ramach budowy szybu windowego z montażem windy osobowej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1)”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: a) roboty rozbiórkowe, wykucia i przebicia, b) wykonanie podbicia fundamentów oraz płyty fundamentowej szybu windowego; c) wykonanie szybu windowego, d) przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w pionie budynku na trasie lokalizacji szybu dźwigowego, e) przesunięcie istniejących wejść do trzech pomieszczeń; f) dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej. Dźwig windy winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami określającymi ich pracę wraz z dołączonymi dokumentami i dokumentacją eksploatacyjną potrzebną do uzyskania decyzji o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego g) wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej między innymi: zasilającej, uziemienia szybu windowego, oddymiania szybu windowego i ochrony przeciwpożarowej), pomiarów instalacji elektrycznej wraz z protokołami badań i sprawdzeń. h) wykonanie szklanego przedsionka przy elewacji zachodniej wraz z wykonaniem do niego dojścia; i) dodatkowe wyposażenie nie wymienione w dokumentacji projektowej: - lustro w kabinie - łącze GSM kabiny z telefonem zewnętrznym - karty dostępu/breloki umożliwiające dojazd na piętra chronione (20 szt.) Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem ewentualnej wizji lokalnej i stanu technicznego elementów budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną