Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest II etap przebudowy i odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1507 O, 1508 O i 1509 O w m. Magnuszowice ( szczegóły znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia w Tomie III ). Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi powiatowej Nr 1507 O od km 0+000 do km 0+044,5 przebudowę drogi powiatowej Nr 1508 O od km 6+351 do km 6+414 przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1509 O od km 4+485,8 do km 1+776 (kilometraż lokalny od 0+000 do 0+290,2). Etap II obejmuje roboty: - roboty drogowe, w tym m.in.: o przygotowanie terenu pod budowę (roboty pomiarowe, rozbiórkowe, frezowanie, usunięcie drzew i krzaków, roboty ziemne), o wykonanie warstw odsączających o wykonania podbudów, o ułożenie nawierzchni asfaltobetonowych, o nawierzchnie z frezowin, o budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej, o zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, o ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki węglowo – szklanej pod warstwy bitumiczne, o wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, brukowanie skarp, o oczyszczenie rowów i przepustów o wykonanie ścieku z kostki betonowej o humusowanie i obsianie trawą, o oznakowanie pionowe i poziome, o wykonanie ścianek oporowych typ L; - roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.: o roboty pomiarowe, o pompowanie wody z wykopu, o roboty ziemne, o budowa kanalizacji deszczowej wraz z próbami szczelności, o wykonanie drenażu, - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz w Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowania harmonogramu robót, - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - odkupienia 100% drewna wg cen wynikających z protokołu brakarskiego sporządzonego (na zlecenie Wykonawcy) przez uprawnionego leśnika; - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej. Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. Szczegółowy opis, zakres i ilości robót zawierają następujące załączniki do niniejszej SIWZ: - Dokumentacja projektowa (DP), - Przedmiar robót (PR), - Specyfikacje techniczne (ST). Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesięcy - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną