Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Kędzierzyn-Koźle od km 45+300 do km 46+299 (odcinek leśny)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Kędzierzyn-Koźle od km 45+300 do km 46+299 (odcinek leśny)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Kędzierzyn- Koźle od 45+300 do km 46+299 przebiegającej przez odcinek leśny. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233140-2 Roboty drogowe 2. Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: a) Oznakowaniu terenu budowy, b) Opracowaniu i zatwierdzeniu docelowej organizacji ruchu, c) Wykonaniu robót pomiarowych - obiekt liniowy, d) Wykonaniu robót ziemnych – odtworzenie rowów, likwidacja przełomów, e) Mechanicznej rozbiórce nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, f) Mechanicznej ścince poboczy, g) Mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni drogowej, h) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych – gr. po zagęszczeniu 25cm, i) Wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – gr. po zagęszczeniu 15cm, j) Wykonaniu podbudowy z AC22P – gr. po zagęszczeniu 12cm, k) Wykonaniu warstwy wyrównawczej z AC16W – gr. po zagęszczeniu 6cm, l) Wykonaniu warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne – geosiatka, m) Ułożeniu warstwy ścieralnej z AC11S – gr. 4cm po zagęszczeniu, n) Wykonaniu oznakowania poziomego, o) Wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki, p) Uprzątnięciu terenu robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych stanowiących integralną część siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną