PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 UL. KONOPNICKIEJ I UL. KOŚCIUSZKI W M. OLESNO

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 UL. KONOPNICKIEJ I UL. KOŚCIUSZKI W M. OLESNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w m. Olesno zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45255600-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji. 2. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: • w zakresie przebudowy ul. Konopnickiej: a) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) Oznakowanie terenu budowy, c) Wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy, d) Mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, e) Rozebranie nawierzchni chodników z betonowych płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm, f) Rozebranie krawężników betonowych i betonowych obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, g) Mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych, h) Zdemontowanie studzienek ściekowych ulicznych i elementów kamionkowych kanalizacji (przykanaliki), i) Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko, j) Ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z oporem, k) Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, l) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – gr. po zagęszczeniu 10 cm chodnik i 25 cm zjazdy, m) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, n) Wykonanie wykopów pod przebieg elementów kanalizacji deszczowej, o) Montaż przykanalików oraz studzienek ściekowych wraz z wpustami, p)Wykonanie zasypki wykopów piaskiem stabilizowanym cementem wraz z jego zagęszczeniem, q) Wykonanie remontu studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, r) Mechaniczne oczyszczenie kolektora głównego ciągu kanalizacji deszczowej, s) Mechanicznego oczyszczenia i skropienia podbudowy tłuczniowej pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC, t) Wykonania podbudowy z AC22P – gr. po zagęszczeniu 8 cm, u) Mechanicznego oczyszczenia i skropienia nawierzchni pod warstwy bitumiczne, v) Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W – gr. 6 cm po zagęszczeniu, w) Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury technicznej, x) Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S – gr. 4 cm po zagęszczeniu, y) Wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego, z) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – płyty integracyjne, aa) Wywiezienia gruzu z terenu rozbiórki, bb) Uprzątnięcia terenu robót. • w zakresie przebudowy ul. Kościuszki: a) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) Oznakowanie terenu budowy, c) Wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy, d) Mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, e) Rozebranie nawierzchni chodników z betonowych płyt chodnikowych o wym. 35x35x5cm, f) Rozebranie krawężników betonowych i betonowych obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, g) Mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych, h) Zdemontowanie studzienek ściekowych ulicznych i elementów kamionkowych kanalizacji (przykanaliki), i) Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko, j) Ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z oporem, k) Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, l) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – gr. po zagęszczeniu 10 cm chodnik i 25 cm zjazdy, m) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, n) Wykonanie wykopów pod przebieg elementów kanalizacji deszczowej, o) Montaż przykanalików oraz studzienek ściekowych wraz z wpustami, p) Wykonanie zasypki wykopów piaskiem stabilizowanym cementem wraz z jego zagęszczeniem, q) Wykonanie remontu studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, r) Mechaniczne oczyszczenie kolektora głównego ciągu kanalizacji deszczowej, s) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC, t) Wykonanie podbudowy z AC22P – gr. po zagęszczeniu 8 cm, u) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, v) Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W – gr. 6 cm po zagęszczeniu, w) Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury technicznej, x) Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S – gr. 4 cm po zagęszczeniu, y) Wykonania oznakowanie poziomego grubowarstwowego, z) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – płyty integracyjne, aa) Wywiezienia gruzu z terenu rozbiórki, bb) Uprzątnięcie terenu robót. UWAGA! Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną