PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU BIERDZANY-SZUMIRAD

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU BIERDZANY-SZUMIRAD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany-Szumirad zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w kierunku m. Szumirad. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmie swym zakresem: a) Opracowanie, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu b) Wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy c) Mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych d) Mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych e) Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko f) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni g) Wykonanie warstwy odsączającej h) Wykonanie stabilizacji podłoża cementem w ilości 25kg/m2 i) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych j) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC. k) Wykonania podbudowy z AC22P l) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne. m) Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W n) Ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S o) Wykonanie umocnień poboczy p) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego q) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki r) Uprzątnięcie terenu robót. UWAGA! Szczegółowy zakres zamówienia zawarty przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną