PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU USZYCE–WOJSŁAWICE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU USZYCE–WOJSŁAWICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce–Wojsławice zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce–Wojsławice. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) opracowanie, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, b) wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy, c) mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, d) ręczną wycinkę oraz karczowanie zagajników wraz z wywozem gałęzi i karpiny na składowisko wykonawcy, e) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, f) mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych, g) rozebranie przepustów rurowych betonowych, ścian czołowych przepustów wraz z ławami betonowymi, h) demontaż barier, znaków drogowych i słupków stalowych z odwiezieniem na bazę zamawiającego, i) wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko, j) formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału z dowozu, k) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, l) wykonanie warstwy odsączającej, m) wykonanie stabilizacji podłoża cementem w ilości 25 kg/m2, n) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, o) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC, p) wykonania podbudowy z AC22P, q) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, r) wykonanie warstwy wiążącej z AC16W, s) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S, t) wykonanie mechanicznej ścinki poboczy wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy, u) wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu asfaltowego i tłucznia, v) wykonanie umocnień poboczy, w) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN8, fi 40 cm oraz z rur HDPE fi 80cm z wykonaniem fundamentowych ław betonowych i obudową wlotów i wylotów przepustu, x) wykonanie oczyszczenia rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy, y) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, z) wykonanie oznakowania pionowego, aa) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery energochłonne, słupki prowadzące U-1a, ab) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, ac) uprzątnięcie terenu robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną