PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 UL. OPOLSKIEJ W KRAPKOWICACH

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 UL. OPOLSKIEJ W KRAPKOWICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 415 ul. Opolskiej w Krapkowicach zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.25.56.00-5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; 45.31.61.10-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) opracowanie, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, b) wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy, c) mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, d) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, e) mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych, f) rozebranie między innymi: chodników, studzienek ściekowych, rurociągu kamionkowego, g) demontaż znaków drogowych i słupków stalowych z odwiezieniem na bazę zamawiającego, h) wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko, i) formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału z dowozu, j) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, k)wykonanie warstwy odsączającej, l) wykonanie stabilizacji podłoża cementem w ilości 25kg/m2, m) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, n) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC, o) wykonania podbudowy z AC22P, p) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, q) wykonanie warstwy wiążącej z AC16W, r) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S, s) ułożenie chodników, obrzeży , krawężników kamiennych , betonowych na ławie, t) regulacja pionowa urządzeń obcych, u) wykonanie nawierzchni zjazdów, v) demontaż i wykonanie oświetlenia ulicznego, w) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, x) wykonanie oznakowania pionowego, y) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery energochłonne, z) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, aa) uprzątnięcie terenu robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną