PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. JASIENICA DOLNA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. JASIENICA DOLNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Jasienica Dolna zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Jasienica Dolna. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) opracowanie, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, b) wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy, c) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, d) rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej o wymiarach 10x20 cm oraz z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm, e) rozebranie przykrawężnikowych ścieków ulicznych, f) rozebranie krawężników betonowych i betonowych obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, g) wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko (wykopy pod konstrukcje zjazdów i pod elementy kanalizacji deszczowej), h) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, i) wykonanie warstwy odsączającej, j) montaż elementów kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki) wraz z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i odtworzeniem konstrukcji drogi, k) ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z oporem, l) wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, m) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, n) wykonanie warstwy wyrównawczej (przekopy i chodnik), o) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, p) wykonanie regulacji urządzeń obcych (wodno-kanalizacyjnych oraz teletechnicznych), q) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, r) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – płyty lub kostka integracyjna, s) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, t) uprzątnięcie terenu robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną