Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych dla zadania: „Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową. Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie kompletnego i uzgodnionego z PKP projektu przebudowy dojazdów oraz konstrukcji nawierzchni jezdni pod wiaduktem, w związku z koniecznością zwiększenia skrajni drogowej istniejącej jezdni pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 12,892 (obniżenia drogi przejazdu pojazdów samochodowych pod linia kolejową), która to będąc drogą serwisową obwodnicy Czarnowąsów znajduje się północne części miasta Opolu w dzielnicy Czarnowąsy w rejonie rzeki Mała Panew (województwo opolskie) i posiadają ograniczenia w zakresie wysokości skrajni drogowej (pomiędzy nawierzchnią drogi serwisowej a dołem konstrukcji wiaduktu kolejowego) uniemożliwiając przejazd pojazdów ratunkowych, dostawczych i towarowych. Opracowanie projektowe wykonane zostanie zgodnie z pozyskanymi we własnym zakresie warunkami PKP (wytycznymi do projektowania) oraz innymi niezbędnymi uzgodnieniami określonych przepisami, wraz z dokonaniem zatwierdzenia opracowanej dok. tech w PKP oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla opracowanej i uzgodnionej dokumentacji technicznej. Poprzez opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień rozumie się wykonanie kompletnego opracowania projektowego w tym m.in. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru, kosztorysu a także uzyskania właściwego zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót oraz innych materiałów, umożliwiających, rozpoczęcie realizacji przedmiotowych robót budowlanych. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: Realizacja dotyczy drogi w miejscowości Opole na terenie o charakterze wiejskim (pola uprawne) z zabudową jednorodzinną i gospodarczą. Przewidziana do obniżenia droga serwisowa znajduje się w pobliżu rzeki Mała Panew, drogowej obwodnicy Czarnowąs oraz linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów (mostu drogowego i kolejowego) po wschodniej stronie, powyżej wału przeciwpowodziowego (pomiędzy wałem a rzeką). W związku z budową obwodnicy Czarnowąsy zlikwidowana została droga prowadząca do m.in. ferm hodowlanych i rolniczych do pól uprawnych. Obecnie istniejący dojazd od strony południowej posiada przejazd z ograniczoną skrajnią drogową (nawierzchnia drogi serwisowej – dolna krawędź konstrukcji wiaduktu kolejowego) uniemożliwiając przejazd pojazdom ratunkowym, dostawczym i towarowym. Wytyczne dla Wykonawcy 1) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) przebudowę drogi, chodników mająca na celu uzyskanie maksymalnego powiększenia skrajni drogowej poprzez zaniżenie nowelety istniejącej jezdni umożliwiając tym samym przejazd samochodów ciężarowych i ratunkowych pod wiaduktem kolejowym, przy uwzględnieniu wytycznych PKP, b) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wydanymi wytycznymi PKP (właściciela linii kolejowej pod którą biegnie droga) wraz z uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia przez PKP, kompletnej opracowanej dokumentacji kierowanej do realizacji. c) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano-wykończeniowy musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, d) przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie niezbędne) wg wymagań obowiązujących przepisów, e) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót, f) wymagania techniczne i materiałowe zgodnie z załącznikiem Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) 2) Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola i Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. 3) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola w zakresie dróg publicznych i w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu w zakresie dróg wewnętrznych. 4) Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego (w przypadku konieczności jej opracowania) należy uzgadniać z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w WITiGK UM Opola. 5) Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji budowy odwodnienia ulicy (kanalizacji deszczowej) należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 6) Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 7) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 8) Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia, 9) 9. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 10) 10. Wniosek pozwolenia na budowę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 1) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 2) Uzyskanie wszelkich warunków projektowych i wytycznych branżowych do projektowana w tym PKP, na własny koszt – w tym wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 3) Badania geotechniczne gruntu, 4) Inwentaryzacja zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych (tylko w razie konieczności). 5) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 6) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o ile będzie wymagane przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, 7) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 8) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót . Wniosek zostanie podpisany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - pozwolenia wodnoprawnego - wypełnionego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 9) Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 10) Sporządzenie: a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 11) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a. wykazu projektów, b. oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową. Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) koncepcja z pozytywną opinią WITiGK i MZD w Opolu - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz. 2) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. 3) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. (w razie konieczności) 4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 5) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz oraz warunki projektowe i uzgodnienia branżowe - 4 egz. do wniosku 6) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) pozwolenia na budowę – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, 7) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 8) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 9) specyfikacje techniczne - 4 egz. 10) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt budowlany, , projekty podziału działek, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., z zastrzeżeniem, że przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny być możliwe do odczytania i edycji w programie NORMA - 2 egz.. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia). UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.); 2) Projektant branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.). (2) W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (3) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 35 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną