Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowy drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu – Czarnowąsach. ETAP I - zakres gwarantowany; wykonanie robót budowlano – montażowych: Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie przebudowy drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu – Czarnowąsach zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego. Zakres gwarantowany dotyczy realizacji robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną i przedkładaną dokumentacją zadania pn: „Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach”. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola w dzielnicy Czarnowąsy. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na północ od rzeki Mała Panew na odcinku długości ok 600 m będącym drogą serwisową obwodnicy Czarnowąsów, pomiędzy obwodnicą Czarnowąs a wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry. Celem realizacji jest przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Czarnowąsach w zakresie jej poszerzenia, wykonania mijanki i wykonaniu nowej konstrukcji umożliwiającej ruch KR 3 w celu zapewnienia przejazdu pojazdów rolniczych do terenów położonych po zachodniej stronie wału przeciwpowodziowego i obwodnicy oraz przejazdu samochodów ciężarowych do obsługi zlokalizowanych w tym rejonie ferm hodowlanych. Projektowana przebudowa drogi serwisowej pozwoli również na połączenie istniejących dróg dojazdowych wykonanych w ramach budowy obwodnicy Czarnowąs. Ruch pojazdów do terenów rolnych położonych po zachodniej stronie pomiędzy wałem a rzeką, obecnie zapewniony jest poprzez istniejące przejazdy wałowe znacznie utrudniające komunikację w tym rejonie (znaczna różnica poziomów w związku z koniecznością przekraczania wałów przeciwpowodziowych). W związku z budową obwodnicy Czarnowąsy przebudowane zostały przejazdy wałowe ograniczając oraz uniemożliwiając w znacznym stopniu dojazd pojazdów rolniczych do pól oraz uniemożliwiając dojazd pojazdów do ferm zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi. W związku z realizacją przewidziano między innymi likwidację istniejących przejazdów wałowych poprzez likwidację najazdów oraz odtworzenie skarp nasypów czy zwiększenie parametrów promieni projektowanej jezdni. W projekcie przewidziano również niezbędne przedłużenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych Ø1200 o 11,5 m wraz z budową ścianki żelbetowej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi serwisowej o długości ok. 600 m (ogólnej powierzchni 6175m2, w tym jezdni: 2865m2). Parametry techniczne drogi: kategoria ulicy: serwisowa (wewnętrzna), pełna wymiana warstw konstrukcyjnych (o nawierzchni z betonu asfaltowego) dla kategorii ruchu KR-3, szerokość jezdni 3,50m, szerokość pobocza 0,5÷1,5 m w tym utwardzone 0,75m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Pracownię Projektową Prokom, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. ETAP II – zakres opcjonalny: • ETAP II – zakres opcjonalny, Część I – opracowanie projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dojazdów oraz konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie zwiększenia skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 12,892 zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym – tj. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót, zwanej dalej w treści „dokumentacją projektową”. • ETAP II – zakres opcjonalny: Część II – wykonanie robót budowlano – montażowych: Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie przebudowy dojazdów oraz konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie zwiększenia skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 12,892 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową określoną jako ETAP II Część I, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiotowy etap opcjonalny realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres zadania będzie wchodziło opracowanie projektu obniżenia skrajni drogowej istniejącej jezdni będącej droga dojazdową od strony południowej, pod istniejąca linia kolejową Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 12,892 a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przedmiotowym obniżeniem. Zakres robót realizowany będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola w dzielnicy Czarnowąsy. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na północ od rzeki Mała Panew w pobliżu odcinka skierowanego do realizacji w Etapie I czyli zakresie gwarantowanym tj. pomiędzy obwodnicą Czarnowąs a wałem przeciwpowodziowym rzeki Ody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego opracowany przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W zakresie (opcjonalnym) planuje się wykonacie stosownego opracowania projektowego zgodnie z wydanymi warunkami PKP, dokonanie uzgodnią z PKP oraz innych niezbędnych uzgodnień określonych przepisami w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub poprzez dokonanie dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na obniżeniu przejazdu pod linią kolejową, zgodnie z opracowanym projektem (zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową). Poprzez opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień rozumie się wykonanie opracowania projektowego zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót, zwanej dalej w treści „dokumentacją projektową”, Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji dla zakresów. • ETAP II – zakres opcjonalny, Część I – opracowanie projektu: • ETAP II – zakres opcjonalny: Część II – wykonanie robót budowlano – montażowych: Zakres ten został oznaczony w tym zamówieniu jako zakres opcjonalny, zrealizowany będzie dopiero po wyborze przez Zamawiającego i po wyrażeniu takiej woli przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że zajęcie ww. stanowiska (woli) zależeć będzie od wielkości środków finansowych jakimi Zamawiający będzie dysponował po przetargu lub w czasie trwania umowy i nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Cena ofertowa, jaką Wykonawca poda w ofercie, będzie ceną za • ETAP I - zakres gwarantowany; wykonanie robót budowlano – montażowych. • ETAP II – zakres opcjonalny, Część I – opracowanie projektu. • ETAP II – zakres opcjonalny: Część II – wykonanie robót budowlano – montażowych. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, podana przed otwarciem ofert, porównywana będzie tylko z cenami dla zakresu gwarantowanego zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie cena całkowita składnikami której będzie cena dotycząca zakresu gwarantowanego (Etap I) i cena zakresu opcjonalnego (etapu II cześć I oraz cześć II) gdzie suma stanowić będzie wartość całkowitej oferty. Maksymalna kwota za wykonanie ETAP-u II, Część I – opracowanie projektu, nie może wynosić więcej niż 10 % podanej ceny za wykonanie ETAP-u II, Część II – wykonanie robót budowlano – montażowych. Cena oferty pełnego zakresu zamówienia musi również zawierać m.in. następujące koszty: a) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót występujących branż, b) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, c) nadzoru nad istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi (w czasie prowadzenia robót) przez ich właścicieli, użytkowników i dostosowania się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z właścicielami i użytkownikami infrastruktury występującej na zadaniu. d) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, wykończeniowych i porządkowych. e) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, f) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie pozostaje własnością wykonawcy). g) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, h) w cenie oferty należy ponadto uwzględnić warunki stawiane przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania, i) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu (stałej oraz czasowej) organizacji ruchu we właściwym organie zarządzającym ruchem oraz wprowadzenia i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej ewentualną korektą/aktualizacją, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub zarządzającego ruchem, w trakcie realizacji robót, (materiał stanowi własność wykonawcy). W kosztach oferty należy uwzględnić również wprowadzenie dodatkowych, elementów infrastruktury oznakowania drogowego wynikających ze stałej organizacji ruchu w związku z koniecznością jej ewentualnej aktualizacji. j) odtworzenie dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego, k) wykonania dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), l) związane z odbiorami wykonanych robót, m) innych kosztów wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, n) w cenie oferty należy uwzględnić ponadto: i. odległość wywozu materiałów z rozbiórki do najbliższego punktu przyjęcia/przekazania odpadów budowlanych, ii. przewozu materiałów stanowiących własność Zamawiającego do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Opole tj.: - kostki granitowej - posegregowanej wg asortymentu i zdeponowane na paletach transportowych, - zdemontowanych słupów oświetleniowych, - pozyskanego drewna z wycinki drzew. o) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji technicznej. p) Szczegółowe warunki zawarte są w dokumentacji projektowej. q) pełnej obsługi geodezyjnej tj. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów i map geodezyjnych powykonawczych oraz przyjęcie tych pomiarów i map do zasobu geodezyjnego właściwego ośrodka przed odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa polskiego, odtworzenie i stabilizacja kamieni granicznych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. r) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – roboty zaniechane. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 1) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg publicznych, 2) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy m.in. środowiskowego, archeologicznego; koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania; 3) Wykonawca utrzyma przejezdność (ciągłości ruchu pieszych i pojazdów) na przebudowywanych drogach oraz na dojazdach do posesji w trakcie realizacji budowy. Zamawiający dopuszcza czasowe ograniczenie przejezdności dróg tylko w godzinach poza szczytem komunikacyjnym i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji takiego ograniczenia z Zamawiającym; 4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych etapów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez Zamawiającego i właściwy organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (dot. dróg publicznych). Wykonawca przekaże projekty organizacji ruchu po 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik CD) Inżynierowi Kontraktu (Zamawiającemu). 5) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych. 6) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, w tym. usunięcie powstałych podczas realizacji dzikich wysypisk. 7) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych. 8) gospodarka drewnem pozyskanym z wycinki odbywała się będzie zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola tj. przekazanie Zamawiającemu pozyskanego z wycinki drewna (przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola - pozyskane drewno należy przewieść i zdeponować we wskazane przez Zamawiającego miejsce na podstawie protokołu przekazania drewna zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego) lub podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót. Klasyfikacji drewna oraz obmiaru ilościowo - jakościowego drewna dokona specjalista z zakresu leśnictwa przy współudziale Zamawiającego (brakarza zapewnia Wykonawca robót). Brakarz przy udziale Wykonawcy robót oraz Zamawiającego-Inżyniera Kontraktu sporządzi z obmiaru drewna „Wykaz odbiorczy drewna” wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego lub podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót. Klasyfikacja i obmiar ilościowo – jakościowy drewna prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno (opałowe i użytkowe) do czasu zagospodarowania drewna. Uwagi dodatkowe: 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4. Przed przystąpieniem do wycinki zieleni oraz prac przygotowawczych - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin przyrody w tym drzew pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.) przed wykonaniem wycinki należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu ochrony środowiska, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Wymagania co do zawartości podania na wykonanie powyższych prac reguluje art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca powyższe prace wykona na własny koszt. 5. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 7. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 8. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 9. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 10. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 11. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 13. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 14. Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 15. Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 16. Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. 17. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 18. Powyższe zasady opisane w pkt. 17) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych. 19. Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy, w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu i/lub przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu Kolaudacyjnego. „Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji” oznacza odpowiednio: 1) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 2) przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu; 3) uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót. 20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: - roboty branży drogowej. - roboty branży mostowej W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. 21. Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Zgodnie z zapisami SIWZ jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 u.p.z.p.). Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : - o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, ponadto muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 22. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 23. Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży drogowej) – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.). (2) Kierownik robót branży mostowej – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.). (3) Projektant – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*; (4) Geodeta - posiadającym: • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie: a. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych b. geodezyjnej obsługi inwestycji. • Wykazująca się doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji drogowej lub mostowej - na co najmniej jednym zadaniu Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji do kierowania robotami budowlanymi pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną