Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2019-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej ( szczegóły znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia w Tomie III ) i obejmuje następujące roboty: - roboty drogowe, w tym m.in.: o roboty rozbiórkowe, o prace geodezyjne, o roboty ziemne, o frezowanie nawierzchni, o poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m, o wykonanie warstwy wyrównawczej na jezdni drogi powiatowej, o przebudowa włączeń dróg dojazdowych, o konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej, o budowę chodnika o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej, o zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej, o wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, o wykonanie ścieku z elementów betonowych 60 x 50 cm, o humusowanie i obsianie trawą, o oznakowanie pionowe i poziome; - roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.: o roboty przygotowawcze i zabezpieczające, o rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, o roboty ziemne, o budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z próbami szczelności, o budowa przykanalików, o wykonanie odwodnienia liniowego, o regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu; - przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych; - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarach Robót oraz w Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowania harmonogramu robót, - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej. Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. Szczegółowy opis, zakres i ilości robót zawierają następujące załączniki do niniejszej SIWZ: - Dokumentacja projektowa (DP), - Przedmiary robót (PR), - Specyfikacje techniczne (ST). Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Ilości robót podane w kosztorysach ofertowych mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesięcy - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną