Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, instalacją odgromową, montażem okien połaciowych i akcesoriami (stopnie i ławki kominiarskie, płotki śniegowe). Przewiduje się również wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i ołacenia oraz impregnację całości konstrukcji środkami zabezpieczającymi przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi, a także inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu przy uwzględnieniu aktualnego jego stanu i wyposażenia. Szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do realizacji ww. zadania inwestycyjnego zawarty jest w: a) projekcie budowlanym remontu i przebudowy pokrycia dachowego budynku przedszkola zlokalizowanego w Opolu przy ul. Targowej 6 (dz. nr 12/3, AM 53, obręb Opole); b) projekcie wykonawczym remontu i przebudowy pokrycia dachowego budynku przedszkola zlokalizowanego w Opolu przy ul. Targowej 6 (dz. nr 12/3, AM 53, obręb Opole) zrealizowanych przez Pracownię Projektową arch. Jadwiga Bartnik. Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie: www.bip.um.opole.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną