Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obustronnego chodnika z zaznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego, remoncie nawierzchni istniejących zjazdów oraz miejsc postojowych. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola na ulicy 1 Maja na odcinku między ul. Plebiscytową a ul. Rejtana. Zakres rzeczowy m. in.: • Rozbiórka konstrukcji nawierzchni: chodników, zjazdów, parkingów, krawężników i obrzeży, • Zdjęcie humusu, • Wymiana lub naprawa krawężników, • Przebudowę i budowę chodników, • Przebudowę miejsc postojowych, • Przebudowę istniejących zjazdów, • Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, zaktualizowanie (jeśli zajdzie konieczność) oraz projekt stałej organizacji ruchu • Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych W ramach robót przygotowawczych przewiduje się:  Usunięcie istniejącej nawierzchni: kruszywo, kostka betonowa, asfalt wraz z podbudową (pow. 179m2)  Usunięcie nawierzchni granitowej  Usunięcie humusu gr 15cm  Usuniecie 1 drzewa (osobne opracowanie) – nasadzenie zastępcze  Wymiana lub naprawa krawężników  Usunięcie obrzeży betonowych  Przesunięcie wpustu  Przesuniecie postoju rowerów  Przesunięcie wiaty przystankowej  Elementy występujące w zakresie inwestycji a nie podlegające usunięciu należy zdemontować i zamontować ponownie. Uwaga: do wyceny należy przyjąć wykorzystanie istniejących krawężników kamiennych w maksymalnie możliwym zakresie. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego chodnika przy ulicy 1 Maja (po obu stronach) ograniczonego od strony zieleni oraz innej nawierzchni obrzeżem betonowym 8x30cm. Natomiast od drogi krawężnikiem granitowym 15x30cm. Zakłada się odwodnienie wód opadowych jak w stanie istniejącym (do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja). Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych projektuje się pomiędzy budynkami nr 117 i 127, przy budynku nr 44a oraz przy 147a. Zaznaczone wymalowaniem na powierzchni chodnika. Przebudowie ulega skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Kasprowicza. Pas skrętu w ul. Kasprowicza w prawo z 1 Maja ma promień R=10,0m a szerokość pasa 4,95. Natomiast skręt w prawo z ul. Kasprowicza w ul. 1 Maja ma promień R-12m. Przebudowuje się chodnik po obu stronach ulicy na długości około 660m. Po północnej części ulicy projektuje się od strony zieleni/budynków opaskę z kostki kamiennej gr. 10cm na szerokość od 0,5m, 06, do 1,25m. Za opaską projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00m z nawierzchni asfaltowej ograniczony obrzeżem betonowym (razem z obrzeżami 3,16m). Za ciągiem projektuje się zależnie od miejsca opaskę o szer. 1,0m, zieleń lub chodnik o szerokości do krawędzi ulicy. Przebudowuje się chodnik południowy o szer. od 2,00m do 5,50m z wyznaczonymi miejscami postoju dla samochodów osobowych o szer. 2,5m. Wysokościowo należy dostosować do istniejących rzędnych natomiast urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego występujące w zakresie inwestycji zostają jak w stanie istniejącym. Po przebudowie po północnej stronie znajduje się 23 miejsca postojowych o długości 6m i szer. 2,50m oraz dwa dla osoby niepełnosprawnej o szer. 3,60. i dł. 6m. Po południowej stronie wyznaczono 37 miejsc postojowych o szer. 2,00m i długości 6,00m oraz jedno dla osoby niepełnosprawnej. Przy przejściach dla pieszych oraz przy peronach projektuje się pasy integracyjne z tworzywa sztucznego (żółty kolor) szerokości 40cm na długość przejścia / przejazdu w odległości 50cm od krawędzi jezdni. Wymianie podlegają krawężniki na granitowe 15x30cm o wys. w zależności od miejsca:  12 cm przy chodniku  6 cm przy miejscach do postoju samochodów osobowych  2 cm przy przejściu dla pieszych  0 cm przy przejeździe dla rowerzystów Chodniki od strony zieleni i budynków otoczone obrzeżem betonowym 8x30cm, ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa otoczona obrzeżem betonowym 8x30cm, zjazd przy styku z chodnikiem czy opaską otoczony obrzeżem betonowym. W miejscu przystanku dla autobusów zastosowano krawężnik przystankowy 29x33x43cm wystający na 16cm. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (P1) z czerwonej masy bitumicznej o powierzchni 39m2, z czarnej masy bitumicznej o powierzchni 22300m2. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ciągu zjazdów (P1a) zajmuje 110m2 powierzchni. Nawierzchnia opaski (P2) pomiędzy miejscami postojowymi a ciągiem pieszo-rowerowym oraz pomiędzy ciągiem a budynkami lub zieleńcem zajmuje powierzchnie 520m2 dla kostki 10cm oraz 205m2 dla kostki 16cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika (P3) z możliwością postoju pojazdów zajmuje powierzchnie chodnika po północnej stronie 1140m2, po południowej stronie 2680m2 a powierzchnia pasów integracyjnych przy przejściach i zatokach autobusowych wynosi 77m2. Konstrukcja przebudowy drogi o KR3 zajmuje powierzchnie 90m2. Projekt obejmuje również przebudowę istniejących zjazdów. Zjazdy połączone są z drogą za pomocą krawężników najazdowych granitowych 15x22cm i wys. 2cm. Należy je dostosować rzędnymi do istniejących zjazdów. Konstrukcja nawierzchni zjazdów wykonanych z istniejącej kostki granitowej (P4) zajmuje powierzchnie 142 m² a powierzchnia postoju taksówek: 52m². Z dodatkowych robót projektuje się odbojnice zabezpieczające latarnie w ilości 10 sztuk. Odbojnica lampowa wykonana z rur 60,3 mm, ocynkowana ogniowo. Wymiary wewnętrzne 500 na 500 mm. Odbojnica składa się z 4 elementów w kształcie litery L. Wersja do przykręcenia posiada cztery stopy wykonane z blach o gr. 8 mm. Każda stopa ma cztery otwory montażowe o średnicy 10 mm. Należy wykonać przebudowę chodnika uwzględniająca poziom wejścia do budynku nr 32, 34 (niwelacja stopnia) - nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr. 8cm (powierzchnia 20m2). Udrożnienie istniejącego odwodnienia - kratki ściekowej. Odpływ min ∅110 Dodatkowo należy w wyznaczonych miejscach dokonać przebudowy chodnika zgodnie z nawiązaniem do projektowanych części rzędnymi oraz z wykorzystaniem istniejącej kostki betonowej, (wymiana krawężników) na powierzchni 304m2. Odwodnienie drogi jak w stanie istniejącym czyli poprzez spadki podłużne i poprzeczne odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy. Przesunięcie 1 wpustu. Zakres robót obejmuje również wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy konstrukcyjne przebudowywanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST "Wykonanie nasypów", powinny być wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko odpadów komunalnych. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Podstawowe roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (korytowanie) pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak również na wykonaniu nasypów po w/w oraz nowych skarp. Roboty ziemne obejmują także usunięcie 15cm warstwy humusu, którą należy wykorzystać do humusowania skarp a nadmiar wywieźć na wysypisko. Pod projektowane konstrukcje drogi, zjazdów, ciągów, chodników, opasek, ścieżek przewiduje się wykopanie 4020 m3. Pod wyżej wymienione do nasypów przewiduje się 12 m3. Po wykonaniu robót należy posiać trawę z siewu na obszarze inwestycji. Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i obsiać trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Powierzchnia zieleni na terenie inwestycji to 520m2. Podczas prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie drzew należy dołożyć wszelkich starań, aby drzewa przetrwały uciążliwy dla nich czas w jak najlepszym stanie. Szczególnie trzeba chronić te najbardziej narażone na urazy, a więc położone najbliżej miejsca, gdzie prowadzone są prace, pamiętać również trzeba też o innych, które znajdują się w pewnym oddaleniu. Strefa ochrony drzew powinna odpowiadać powierzchni rzutu korony. W przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wrakiem i wartościowym drzewostanem oraz przyjmując, ze zasięg systemu korzeniowego wkracza z reguły około 1-1,5m po za obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie do drzew jest mniejsze niż 2,5-2,0 m, wtedy ta odległość jest niewystarczająca do wykonania prac ziemnych bez naruszenia systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji powinien być uzgodniony pod bezwzględnym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze osłonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. Kable teletechniczne i energetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycja należy zabezpieczyć rura osłonową dwudzielną (fi 160mm -PEHD) przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/ścieżki pieszo-rowerowej/oś obiektu liniowego. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm- oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci. Roboty wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach będących własnością zastanych w terenie operatorów należy zgłosić do tych firm. Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb tych firm. Przepusty zabezpieczające kable energetyczne i teletechniczne należy wykonać w miejscach inwestycji wg wytycznych gestorów i z nimi w porozumieniu. W obszarze Inwestycji występują linie napowietrzne. Przewiduje się zabudowę rur ochronnych dwudzielnych 219,1x5,6mm. Na istniejących wodociągach należy założyć najpierw płozy dystansowe typu "B" (wykonane z tworzywa sztucznego). Płozy należy układać w odległości 0,25cm od początku rury i następnie co 1,5m. Wnętrze rury ochronnej należy wypełnić matami z wełny mineralnej. Końce rur należy uszczelnić przy użyciu specjalnych manszet. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne celem określenia rzeczywistej głębokości ułożenia gazociągu w obrębie przebudowywanego chodnika w obecności przedstawiciela gazowni w Opolu, należy również zachować odległości normatywne nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych od sieci gazowej jednak w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych pionowych należy odpowiednio zabezpieczyć sieć gazową przy użyciu stalowych rur ochronnych dwudzielnych. Zabudowę rur ochronnych dwudzielnych 219,1x5,6mm oraz 355,6x5,6mm z płozami dystansowymi na istniejących sieciach gazowych. Na istniejące gazociągi należy założyć najpierw płozy dystansowe typu "B" (wykonane z tworzywa sztucznego). Płozy należy układać w odległości 0,25cm od początku rury i następnie co 1,5m. Wnętrze rury ochronnej należy wypełnić matami z wełny mineralnej. Końce rur należy uszczelnić przy użyciu specjalnych manszet. Przed zasypaniem gazociągu nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawcza koloru żółtego o szerokości 0,4m. Uwaga! W obszarze Inwestycji wszelkie urządzenia (wod-kan, gaz, energetyczne, teletechniczne itp.) należy dostosować do poziomu przebudowywanego chodnika, ciągu, zjazdu! Zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji należy dostosować do zaleceń gestorów danej sieci wg załączonych warunków i uzgodnień W PRZYPADKU :  kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów projektowych lub ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca (na własny koszt) zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia  wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych w wywiadach branżowych, warunkach technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest (na własny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia  projektowane drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy powinny zachowywać minimalne normatywne przykrycia istniejących sieci (w tym celu należy wykonać wykopy kontrolne). W razie nie spełnienia minimalnych normatywnych przykryć Wykonawca wystąpi do gestora sieci o wydanie warunków przebudowy sieci i dokona tej przebudowy (na własny koszt). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Architektura i Projekty ul. 3 Maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny pn: „Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja” Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 1) wykonywanie na bieżąco badań: geotechnicznych gruntu przeznaczonego pod nasypy drogowe jak również posadowienia obiektów inżynierskich oraz prowadzenie na bieżąco szczegółowego dziennika badań zagęszczenia oraz przekazywanie na bieżąco wyników badań Inżynierowi kontraktu oraz Zamawiającemu, 2) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg publicznych, 3) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy m.in. ornitologicznego; koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania; 4) wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych do zabudowy, jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, z zakupem i transportem na własny koszt. 5) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie. 6) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj. usunięcie dzikich wysypisk, 7) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych. 8) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych etapów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (dot. dróg publicznych) oraz przekazania po 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik CD) Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 9) Gospodarka drewnem pozyskanym z wycinki odbywała się będzie zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola tj. przekazanie Zamawiającemu pozyskanego z wycinki drewna (przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola - pozyskane drewno należy przewieść i zdeponować we wskazane przez Zamawiającego miejsce na podstawie protokołu przekazania drewna zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego) Klasyfikacji drewna oraz obmiaru ilościowo - jakościowego drewna dokona specjalista z zakresu leśnictwa przy współudziale Zamawiającego (brakarza zapewnia Wykonawca robót). Brakarz przy udziale Wykonawcy robót oraz Zamawiającego-Inżyniera Kontraktu sporządzi z obmiaru drewna „Wykaz odbiorczy drewna” wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego lub podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót. Klasyfikacja i obmiar ilościowo – jakościowy drewna prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno (opałowe i użytkowe) do czasu zagospodarowania drewna. Cena oferty pełnego zakresu zamówienia musi również zawierać m.in. następujące koszty: a) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót występujących branż, a) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, b) nadzoru nad istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi (w czasie prowadzenia robót) przez ich właścicieli, użytkowników i dostosowania się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z właścicielami i użytkownikami infrastruktury występującej na zadaniu. c) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, wykończeniowych i porządkowych. d) dokonanie rozbiórek istniejącej infrastruktury drogowej nieprzewidzianej do dalszego użytkowania w związku z wykonaniem nowej infrastruktury (w tym odcinków jezdni wyłączonych docelowo z ruchu), wraz z rekultywacją terenu oraz humusowaniem. e) uwzględnienie koniecznych rozbiórek (niezbędnych pod realizację robót zasadniczych). f) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy. g) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie pozostaje własnością wykonawcy). h) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy i) w cenie oferty należy ponadto uwzględnić warunki stawiane przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania, j) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu (stałej oraz czasowej) organizacji ruchu we właściwym organie zarządzającym ruchem oraz wprowadzenia i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej ewentualną korektą/aktualizacją, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub zarządzającego ruchem, w trakcie realizacji robót, (materiał stanowi własność wykonawcy). W kosztach oferty należy uwzględnić również wprowadzenie dodatkowych, elementów infrastruktury oznakowania drogowego wynikających ze stałej organizacji ruchu w związku z koniecznością jej aktualizacji. k) odtworzenie dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego l) wykonania dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), m) związane z odbiorami wykonanych robót, n) innych kosztów wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o) w cenie oferty należy uwzględnić ponadto: i. odległość wywozu materiałów z rozbiórki do najbliższego punktu przyjęcia/przekazania odpadów budowlanych, ii. przewozu materiałów stanowiących własność Zamawiającego do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Opole tj.: - kostki granitowej - posegregowanej wg asortymentu i zdeponowane na paletach transportowych, - zdemontowanych słupów oświetleniowych, - pozyskanego drewna z wycinki. o) cenę opracowania projektu lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic. p) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji technicznej. q) Szczegółowe warunki zawarte są w dokumentacji projektowej. r) Cenę ofertową należy pomniejszyć o wartość materiału nadającego się do ponownego wykorzystania/wbudowania zgodnie z warunkami STWiORB (z wyłączeniem materiału stanowiącego własność Zamawiającego. s) pełnej obsługi geodezyjnej tj. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz ze zmianą klasoużytków (jeśli będzie konieczne) i przyjęcie tych pomiarów do zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przed odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa polskiego, odtworzenie i stabilizacja kamieni granicznych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. t) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – roboty zaniechane. Uwagi dodatkowe: 1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4) Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych oraz wycinki Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin przyrody (nie tylko drzew) pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.) przed wykonaniem wycinki lub robót należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu ochrony środowiska, min. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Wymagania co do zawartości podania na wykonanie powyższych prac reguluje art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca powyższe prace wykona na własny koszt. 5) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 7) Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 8) W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 9) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 10) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 11) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 12) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 13) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 14) Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 15) Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 16) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. 17) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 18) Powyższe zasady opisane w pkt. 17) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych. 19) Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy, w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji oraz po dostarczeniu Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu Kolaudacyjnego. „Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji” oznacza odpowiednio: 1. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 2. przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu; 3. uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót. 20) Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a) Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b) Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej :  parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, ponadto muszą być:  kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,  spełniać te same funkcje,  spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,  posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 21) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1040, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Roboty branży drogowej (roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia odwodnieniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, inne roboty). Roboty związane z zielenią (ścinanie pni drzew, karczowanie, usuwanie drzew i krzewów, wywóz dłużyc, karpin gałęzi, uporządkowanie terenu po wycince, zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy, zdjęcie humusu, humusowanie, obsianie traw, sadzenie drzew i krzewów, odwiezienie ziemi nieurodzajnej, ściółkowanie drzew, krzewów i pnączy, pielęgnacja zieleni). Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym kable energetyczne sieci teletechniczne i sieci gazowe). Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa, regulacja urządzeń obcych) Inne (np. czynności w zakresie utrzymania czystości/sprzątania terenu budowy, wykonywanie badań laboratoryjnych, naprawa, obsługa, konserwacja sprzętu i maszyn budowalnych, kierowanie samochodami transportowymi, obsługa zaplecza budowy). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy par 7 ust. 12-14. 22) Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a) Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b) Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Zgodnie z zapisami SIWZ jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 u.p.z.p.). Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, ponadto muszą być:  kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,  spełniać te same funkcje,  spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,  posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 23) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124, t.j. z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ww. ustawie. 24) Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży drogowej) – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.); (2) Geodeta – posiadający: - uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie: • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, • geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną