PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. SUCHA PSINA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. SUCHA PSINA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Sucha Psina” zgodnie z warunkami SIWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.32.22-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; 45.23.31.40-2 – Roboty drogowe. 2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Sucha Psina. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) Oznakowanie terenu budowy, c) Wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy, d) Wykonanie robót rozbiórkowych: - Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z asfaltobetonu, - Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych, e) Wykonanie robót ziemnych (wykopy pod warstwy konstrukcyjne), f) Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej), g) Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, h) Ustawienie krawężników oraz obrzeży z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, i) Wykonanie warstw chodnika z asfaltobetonu (AC16W i AC8S), j) Odtworzenie (uzupełnienie) nawierzchni jezdni drogi z asfaltobetonu wzdłuż krawężnika, k) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, l) Regulację urządzeń obcych, m) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, n) Uprzątnięcie terenu robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną