Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 77 54 15 101 , fax. 77 54 15 103
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. 1 Maja 29
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 103
  REGON: 53141258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z następującymi przepisami: • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.), • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosownych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019, poz. 546), • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 547), • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablicrejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1751)., • Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz.U. z 2018, poz. 1990), a w przypadku zmiany w/w przepisów tablice winny być wykonane zgodnie z wzorem i przepisami obowiązującymi na dzień składania zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną