Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.26.2020.U

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.26.2020.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe. 1) Zamówienie zostało podzielone na 3 części tj.: Zadanie częściowe nr 1 Połączenie działek nr 202, 201/1 i 201/2 a.m 2 o łącznej powierzchni 73,4266 ha, położonych w obrębie Chociebórz, gmina Kamiennik, pow. nyski, woj. opolskie, a następnie podział na 4 (cztery) działki o pow. ok. 18,3566 ha. Zadanie częściowe nr 2 Połączenie działek nr 194/1, 194/2, 195, 196, 203, 204 a.m 2 o łącznej powierzchni 40,3700 ha, położonych w obrębie Chociebórz, gmina Kamiennik, pow. nyski, woj. opolskie, a następnie podział na 2 (dwie) działki o pow. ok. 10,8700 ha i o pow. ok. 29,5000 ha. Zadanie częściowe nr 3 Połączenie działek nr 710, 711, 10, 698 a.m 1 o łącznej powierzchni 65,1500 ha, położonych w obrębie Lipniki gmina Kamiennik, pow. nyski, woj. opolskie, a następnie podział na 3 (trzy) działki o pow. ok. 21,7200 ha. 3.2. Informacje dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – dot. wszystkich zadań częściowych 1) Jeżeli do przeprowadzenia procedury podziałowej niezbędne jest pozyskanie stosownego pełnomocnictwa, to Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o jego wydanie. Stosowny wniosek należy przesłać w na adres Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole. 2) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ewentualnej procedury rozgraniczeniowej, jeżeli będzie ona niezbędna do zakończenia przedmiotu zamówienia. 3) Zaleca się uzgadnianie z Zamawiającym zakresu podejmowanych prac. 3.3. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną